strona główna > uczelnia > stowarzyszenie absolwentów amgDeklaracja | Statut | Władze | Zjazdy | Kontakt | Konto bankowe

Niniejszy Statut został uchwalony jako tymczasowy przez członków - założycieli, w dniu 23 kwietnia 1994 roku i zatwierdzony przez Walne ZgromadzeniePostanowienia ogólne

Rozdział I

§ 1

1. Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku, określane dalej skrótem SAAMG, jest organizacją społeczną, zrzeszającą osoby, które ukończyły studia lekarskie, farmaceutyczne i stomatologiczne w Akademii Medycznej w Gdańsku.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działalności SAAMG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej jego członków.
2. Siedzibą władz SAAMG jest miasto Gdańsk.

§ 4

SAAMG używa pieczęci i posiada swoją odznakę organizacyjną zatwierdzoną przez właściwe organy administracyjne.

Cel i środki działania Stowarzyszenia

Rozdział II

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest

a) skupienie absolwentów ze wszystkich lat działalności, dla utrzymania kontaktów z Uczelnią i współżycia koleżeńskiego

b) krzewienie idei łączności i współpracy między członkami SAAMG i Uczelnią w organizacji życia naukowego i dydaktycznego

c) kształtowanie etyki zawodowej i pielęgnacji tradycji zawodu

d) pobudzenie aktywności absolwentów AM w Gdańsku w ruchu Stowarzyszenia i współpracy z towarzystwami medycznymi, naukowymi i społecznymi

e) kultywowanie tradycji Uczelni w organizowaniu odczytów, zebrań towarzyskich, wycieczek, zjazdów absolwenckich itp.

f) stała współpraca z władzami Uczelni oraz organizacjami akademickimi

g) organizowanie konferencji i sesji o charakterze naukowym i naukowo-szkoleniowym oraz wymiana doświadczeń w pracy naukowej

h) prowadzenie rejestru członków SAAMG

i) tworzenie funduszów dla potrzeb działalności SAAMG

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Rozdział III

§ 6

Członkami Stowarzyszenia mogą być absolwenci Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologicznego oraz Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku, zamieszkali w kraju lub zagranicą, o nienagannej opinii. Członkowie dzielą się na członków honorowych, zwyczajnych i wspierających.

§ 7

Członkiem zwyczajnym może być, każdy absolwent Uczelni, o którym mowa zawarta jest w § 1 usta.1 i § 6, a członkostwo nabywa się z chwilą złożenia wniosku o wpisanie do rejestru SAAMG. Członkiem zwyczajnym może także zostać, każdy, kto uzyskał w AMG stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora lub dr honoris causa.

§ 8

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd SAAMG zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

Członkiem wspierającym może być każda osoba lub instytucja, która zadeklaruje wpłacanie sumy na cele SAAMG.

§ 10

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie SAAMG na wniosek Zarządu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Stowarzyszenia oraz nauk medycznych.
2. Prawa i obowiązki członków honorowych SAAMG są takie same, jak członków zwyczajnych, z wyjątkiem obowiązku wpłacania wpisowego i składek.

§ 11

Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczenia w każdego rodzaju pracach, zebraniach, zabieraniu głosu we wszystkich sprawach, oraz korzystania z wszelkich istniejących urządzeń i pomocy zgodnie, z obowiązującymi regulaminami. Mogą także powoływać sekcje w ramach Stowarzyszenia.

§ 12

Każdy członek zwyczajny i honorowy ma ponadto prawo.:

1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SAAMG

2. uczestniczenia we wszelkiego rodzaju pracach i zebraniach

3. zabierania głosu we wszystkich sprawach

4. przedstawiania Zarządowi kandydatów na członków SAAMG

5. pisemnego przedstawiania Zarządowi wniosków na porządek dzienny obrad Walnego Zgromadzenia, jednak przynajmniej na jeden tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Obowiązkiem każdego członka zwyczajnego jest.:

1. wpłacania wpisowego w dowolnej sumie

2. płacenie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie . Uczęszczanie na zebrania zwoływane przez władze SAAMG

4. ścisłe przestrzeganie solidarności koleżeńskiej, statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia oraz sumienne wypełnianie powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków

5. popieranie wszelkich poczynań SAAMG zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów

§ 14

Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje na skutek.:

1. utraty zdolności do działań prawnych

2. skreślenia na skutek działania na szkodę SAAMG i Uczelni

3. zalegania w opłacaniu składek członkowskich oraz wypełniania innych zobowiązań

4. wykluczenie następuje na wniosek Zarządu, ale w oparciu o orzeczenie Sądu Koleżeńskiego

5. wykluczony ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia

§ 15

Członkostwo honorowe ustaje na skutek.:

1. dobrowolnego zrzeczenia się

2. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu SAAMG.

Fundusze Stowarzyszenia i działalność gospodarczą

Fundusze na działalność statutową SAAMG pochodzą ze.:

1. składek członkowskich

2. darowizn

3. spadków

4. dotacji

5. działalności gospodarczej SAAMG

6. innych źródeł

Władze Stowarzyszenia

Rozdział V

§ 16

Władzami SAAMG są.:

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku

2. Zarząd SAAMG

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Koleżeński SAAMG

§ 17

Kadencja wszystkich władz SAAMG jest czteroletnia.

§ 18

Walne Zgromadzenie może być

1. zwyczajne

2. nadzwyczajne

§ 19

W przypadku powołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia SAAMG, utrzymują mandaty z poprzedniego zebrania.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia SAAMG zapadają zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia

1. z własnej inicjatywy

2. na pisemne żądanie większości członków Komisji Rewizyjnej

3. na pisemne żądanie, co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia. § 22

Walne Zgromadzenie SAAMG zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata. O terminie Walnego Zgromadzenia SAAMG wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd SAAMG zawiadamia na piśmie członków SAAMG, na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia

§ 23

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAAMG należy.:

1. wybór Przewodniczącego SAAMG, Komisji Rewizyjnej SAAMG i Sądu Koleżeńskiego

2. udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium

3. uchwalanie składek miesięcznych i wpisowego

4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych SAAMG

5. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu SAAMG

6. nadawanie na wniosek Zarządu SAAMG członkostwa honorowego

7. rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od postanowień Zarządu i Komisji Rewizyjnej

8. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia

9. postanowienia odnośnie likwidacji Stowarzyszenia

10. wykluczenia członków SAAMG

11. odwołania członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej

12. upoważnienie Zarządu SAAMG do kupna lub sprzedaży nieruchomości, mienia ruchomego, zaciągania pożyczek i zobowiązań SAAMG, załatwiania wszelkich aktów prawnych wynikających z działalności SAAMG jako osoby prawnej, a zobowiązania podpisuje prezes i skarbnik

13. podejmowanie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia

14. potwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia § 24 Uchwały Walnego Zgromadzenia SAAMG zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał odnoszących się do § 23 pt. 1, które wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych na Zgromadzeniu. Głosowanie odbywa się jawnie, zaś wybór władz SAAMG odbywa się w głosowaniu tajnym. Z Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

§ 25

Zarząd składa się z prezesa, 3 vice-prezesów, każdy z nich reprezentuje, swoje środowisko (lekarskie, stomatologiczne, farmaceutyczne), sekretarza, skarbnika i członków Zarządu w liczbie po 1 na 100 członków Stowarzyszenia. Prezesa i dalszych członków Zarządu wybiera z pośród członków powołanych - Walne Zgromadzenie na okres trwania kadencji Zarządu. Członkowie Zarządu, rozdzielają funkcje między siebie, zwykłą większością głosów. Czynności Zarządu normuje Statut, a wszystkie funkcje pochodzące z wyboru są sprawowane honorowo.

§ 26

Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym w zakresie bieżącej działalności SAAMG, miarę rozwoju zadań administracyjnych. Zarząd jest upoważniony do stworzenia biura z płatnym personelem.

§ 27

1. plenarne zebrania Zarządu SAAMG odbywają się, co najmniej 2 razy w roku, zwoływane przez Prezydium z jednoczesnym powiadomieniem Komisji Rewizyjnej SAAMG

2. w okresie między zebraniami plenarnymi Zarządu, SAAMG działalnością Stowarzyszenia kieruje 6 osobowe Prezydium, poza prezesem, wybieranym, tajnie na pierwszym konstytucyjnym zebraniu Zarządu SAAMG.

3. pracami prezydium kieruje prezes lub upoważniony przez niego zastępca.

§ 28

Zebrania Prezydium odbywają się, co najmniej 6 razy w roku.

§ 29

Do kompetencji i obowiązków Zarządu SAAMG należy.:

1. reprezentowanie SAMG wobec władz i innych organizacji i przyjmowanie członków

3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

4. przygotowanie wniosków na Walne Zgromadzenie

5. sporządzanie rocznych planów pracy Zarządu, projektów przyszłorocznych wydatków budżetowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu i całego Stowarzyszenia

6. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia

8. załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, a w szczególności prowadzenie korespondencji, rachunkowości, spisu członków itp.

9. zawieranie wszelkich umów, a także, zaciąganie zobowiązań majątkowych. SAAMG reprezentuje na zewnątrz prezes lub jego zastępca. Wszelkie pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje prezes i sekretarz, a zobowiązania majątkowe prezes i skarbnik.

§ 30

Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności, co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu SAAMG. Z obrad Zarządu spisuje się protokół. Członek Zarządu, którego spraw a ma być rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu nie może brać udziału w obradach nad tym punktem obrad.

§ 31

Na wypadek ustąpienia. Członka Zarządu - Zarząd ma prawo dokooptować zastępcę, zaś w razie ustąpienia prezesa, władzę sprawuje vice-prezes wybrany przez Zarząd aż do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 32

Zarząd przedkłada na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności, jak również sprawozdanie finansowe oraz budżet na następny rok do zatwierdzenia.

§ 33

Komisja Rewizyjna SAAMG składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji Zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczącego wybierają członkowie z pośród siebie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia.

§ 34

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością finansową Zarządu, nad przestrzeganiem przez Zarząd - Statutu oraz uchwal Walnego Zgromadzenia. Ma prawo dokonywać rewizji ksiąg kasowych w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz do roku wszystkie księgi i dokumenty tyczące spraw majątkowych Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest uprawniona zażądać od Zarządu w każdej chwili wyjaśnień dotyczących działalności SAAMG. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie z wszystkich własnych czynności oraz stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji członków, na brakujące miejsce wchodzą osoby, które na liście wyborczej uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

§ 35

W zakres działalności Sądu Koleżeńskiego wchodzi rozstrzyganie wszelkich zatargów wynikających między członkami na tle osobistym i rozpatrywanych zarzutów natury etycznej podnoszonej przeciwko członkom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz między Zarządem, a Komisją Rewizyjną.

§ 36

Sąd Koleżeński składa się z członków wybranych zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji Zarządu Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński SAAMG orzeka zgodnie z Regulaminem Sądu Koleżeńskiego.:

1. upomnienia

2. nagany

§ 37

Sądowi Koleżeńskiemu podlegają wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwala Walne Zgromadzenie, które może orzekać następujące kary

§ 38

1. Wnioski o zmianę niniejszego Statutu mogą być zgłaszane prze Zarząd lub pisemnie przez członków SAAMG.

2. Uchwały w sprawie zmian Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie, a dla swej ważności wymaga się 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków upoważnionych do głosowania.

Likwidacja Stowarzyszenia - postanowienia końcowe

Rozdział VI

§ 39

Likwidacja SAAMG może nastąpić z powodów przewidzianą ustawą, jaką może uchwalić Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów zgodnie, z § 23 pt. 1. Walne Zgromadzenie likwidujące Stowarzyszenie może powziąć uchwałę, co do przeznaczenia. Majątku SAAMG oraz wybrać organ likwidujący.

§ 40

W razie likwidacji SAAMG wszystkie jego akta i dokumenty - winny otrzymać takie zabezpieczenie, aby mogły być przejęte przez przyszłą nową organizację absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku.

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ