strona główna > uczelnia > gazeta AMG > październik 2003 > Bibliografia Publikacji Pracowników AMG w programie EXPERTUS - nowe możliwości

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści październik 2003


Bibliografia Publikacji Pracowników AMG w programie EXPERTUS - nowe możliwości

Bibliografia Publikacji Pracowników AMG stanowi źródło informacji o opublikowanym w Polsce i za granicą dorobku naukowym i popularnonaukowym osób zatrudnionych w Uczelni. Powstaje w Bibliotece Głównej oraz, od kilku lat, w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego. Ma długą historię, gdyż rejestruje dorobek naukowy pracowników Uczelni od 1945 roku. Bibliografia za lata 1945-1992 ukazała się drukiem w kolejnych tomach. Od 1993 roku opracowywana jest komputerowo, przy pomocy różnych programów, stąd w dokumentacji za lata 1994-1996 są liczne braki. Od 1996 roku jest tworzona przy pomocy programu komputerowego EXPERTUS® firmy Splendor® Systemy Informacyjne. Aktualnie baza liczy 9.951 rekordów. Każdy z nich zawiera szczegółowe dane bibliograficzne oraz w miarę możliwości uzupełniony jest o hasła przedmiotowe w języku polskim i angielskim. Do opisów publikowanych prac od 2003 roku dołączane są abstrakty oraz istnieje możliwość przejścia od rekordu bibliograficznego do pełnego tekstu publikacji, o ile jego wersja elektroniczna jest dostępna w Internecie. Poza danymi bibliograficznymi rekordy zawierają elementy charakterystyki bibliometrycznej: wartość wskaźnika Impact Factor, Index Copernicus oraz punktację KBN. Baza Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Gdańsku dostępna jest zarówno w sieci uczelnianej, jak i w Internecie pod adresem http://medline.amg.gda.pl/splendor/expertus/

W roku 2002 Biblioteka Główna we współpracy z Działem Nauki podjęła działania prowadzące do większego zainteresowania środowiska naukowego Uczelni problemem bibliografii. Przyjęto, iż docelowo (od 2004 roku) Biblioteka będzie miejscem gromadzenia i opracowywania materiałów bibliograficznych, gdyż jej pracownicy są merytorycznie przygotowani do wykonania tej pracy zgodnie z obowiązującymi normami. Tworzona w Bibliotece baza będzie podstawą do prac prowadzonych w Dziale Nauki, a związanych zarówno z oceną parametryczną Uczelni, jak i dorobku naukowego poszczególnych osób czy jednostek organizacyjnych Akademii. W czerwcu 2003 roku zakupiono nowy moduł do stosowanego programu - EXPERTUS®-Bibliometria umożliwiający sporządzanie pełnej analizy i statystyki bibliometrycznej w różnych przedziałach czasu. To nowe narzędzie pozwala na dokonywanie szeregu zestawień według różnych kryteriów, np. nazwiska autora, typu czy języka publikacji. Program, po zainstalowaniu środowiska Java, prezentuje w formie tabelarycznej lub graficznej następujące dane:
  • łączną liczbę prac opublikowanych w czasopismach posiadających Impact Factor, punktację KBN lub ujętych w Index Copernicus,
  • łączne wartości poszczególnych wskaźników,
  • procentowy udział - w stosunku do ogółu publikacji - prac z punktacją KBN, Index Copernicus oraz wskaźnikiem Impact Factor.
Powyższe zestawienia mogą odnosić się do ogólnej liczby publikacji lub do określonego jej typu, np. artykułu polskiego czy opublikowanego w czasopiśmie zagranicznym. Program umożliwia także przygotowanie rankingów dla wydziałów, poszczególnych jednostek organizacyjnych, czy autorów. Kryteriami porządkującymi rankingi mogą być, m.in. liczba wszystkich publikacji, liczba prac zamieszczonych w czasopismach posiadających Impact Factor czy punktację KBN. Można również określić łączną wartość poszczególnych wskaźników w stosunku do liczby autorów prac w wybranym roku. Analiza bibliometryczna jest dostępna w Internecie pod adresem http://medline.amg.gda.pl/splendor/analiza/ , a rankingi pracowników, wydziałów i jednostek pod adresem http://medline.amg.gda.pl/splendor/ranking/

Należy podkreślić, że głównym warunkiem przeprowadzania dokładnych analiz bibliometrycznych dorobku zarówno w skali Uczelni, jak i w odniesieniu do poszczególnych pracowników naukowych jest kompletność zarejestrowanych materiałów, niezbędne więc jest przekazywanie na bieżąco do Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego informacji o wszystkich opublikowanych pracach, udokumentowanych odbitkami. Kserokopia pracy jest niezbędna, gdyż stanowi podstawę sporządzenia poprawnego i wiarygodnego opisu bibliograficznego. Pracownicy tworzący bibliografię od początku 2003 roku przeglądają systematycznie wszystkie czasopisma polskie i zagraniczne wpływające na bieżąco do Biblioteki w ramach prenumeraty, wymiany oraz darów, poszukując publikacji, których autorami są osoby zatrudnione w AMG w celu umieszczenia informacji w tworzonej bazie. Aby ułatwić i przyspieszyć proces kompletowania danych w bazie został zakupiony kolejny moduł programu umożliwiający nadsyłanie drogą elektroniczną informacji o publikacjach nie zarejestrowanych w bazie oraz moduł zgłaszania materiału bibliograficznego na dyskietkach. Oba moduły są jeszcze w fazie testowej, z chwilą ich uruchomienia planowane jest przeprowadzenie przez pracowników Biblioteki i Działu Nauki szkoleń dla zainteresowanych osób. Wydaje się, że ścisła i aktywna współpraca środowiska naukowego Uczelni i komórki ds. bibliografii w Bibliotece pomoże uczynić bazę aktualną i kompletną, co może także zaowocować lepszymi wskaźnikami bibliometrycznymi, uwzględnianymi przy kategoryzacji KBN.

Program EXPERTUS® jest systemem w pełni dostosowanym do zaleceń KBN, opracowywana więc przy jego pomocy bibliografia będzie źródłem kompletnych danych do corocznych sprawozdań z działalności naukowej zarówno poszczególnych jednostek, jak i indywidualnych pracowników naukowych Uczelni.

mgr inż. Anna GrygorowiczRedakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.