strona główna > studia > regulamin studiów > zakres i sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów

Regulamin Studiów Akademii Medycznej w Gdańsku

IX. Postanowienia końcowe

§ 39

  1. W przypadku niejasności dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu wiążących interpretacji dokonuje Senacka Komisja Spraw Studenckich po zasięgnięciu opinii Uczelnianego Samorządu Studenckiego.
  2. Prawo zgłaszania propozycji zmian Regulaminu przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii oraz Uczelnianemu Samorządowi Studenckiemu.
  3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie uchwalane są przez Senat w trybie art. 161 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365).
  4. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.
STRONA GŁÓWNA     WSTECZ