strona główna > studia > regulamin studiów > ukończenie studiów

Regulamin Studiów Akademii Medycznej w Gdańsku

VIII. Prace dyplomowe i ukończenie studiów

§ 32

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów lub zdanie egzaminu dyplomowego. Jeżeli program studiów to przewiduje, złożenie egzaminu dyplomowego jest poprzedzone przygotowaniem pracy dyplomowej.

§ 33

Rada Wydziału ustala warunki, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe na poszczególnych kierunkach studiów.

§ 34

 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego: z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową adiunkta, asystenta, starszego wykładowcę lub instruktora z tytułem magistra, z co najmniej 3 letnim stażem pracy w danej dziedzinie.
 2. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową osobę spoza Uczelni, co najmniej ze stopniem naukowym doktora.
 3. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż na początku roku akademickiego ostatniego roku studiów tj. w pierwszym jego kwartale.
 4. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta oraz możliwości badawcze jednostki, w której zatrudniony jest opiekun pracy.
 5. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 6. Temat pracy dyplomowej zatwierdza Dziekan na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierownik pracy oraz jeden recenzent. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy o dopuszczeniu do egzaminu końcowego decyduje Dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio przepis ust. 1. Ostateczna ocena pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen zawartych w opinii kierownika pracy i recenzji.
 8. Szczegółową formę składania pracy dyplomowej do Dziekanatu i Biblioteki Głównej określa Dziekan danego wydziału.

§ 35

 1. 1.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,
  2. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej, jeśli była wymagana na danym kierunku.
 2. Student studiów kończących się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym obowiązany jest złożyć pracę i egzamin dyplomowy nie później niż do ostatniego dnia letniej sesji poprawkowej ostatniego roku studiów.
 3. W wyjątkowych wypadkach Dziekan może przesunąć termin składania pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o sześć miesięcy od terminu określonego w ust. 2.
 4. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

§ 36

 1. 1.Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana
 2. 2.Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 3. 3.Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny określone w § 18 ust. 1.

§ 37

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 2. W przypadku nie zdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan wydaje decyzję o:
  1. zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów lub
  2. skreśleniu z listy studentów.

§ 38

 1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów kończących się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego są wyniki uzyskane w zaliczonych latach studiów. Wynik ten obliczany jest według wzoru:

  A/2 + B/4 + C/4

  gdzie:
  A = średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów, o których mowa w § 18 ust. 2, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, obliczona zgodnie z § 18 ust. 1, 2 i 3.
  B = ocena pracy dyplomowej.
  C = ocena egzaminu dyplomowego.
 2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów kończących się egzaminem dyplomowym są wyniki uzyskane w zaliczonych latach studiów. Wynik ten obliczany jest według wzoru:

  2/3 * A + 1/3 * B

  gdzie:
  A = średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, o których mowa w § 18 ust. 2, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, obliczona zgodnie z § 18 ust. 1, 2 i 3.
  B = ocena egzaminu dyplomowego.
 3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów otrzymany przez wyrównanie średniej arytmetycznej ocen wymienionych w ust. 1 do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
  do 3,50 = dostateczny (3)
  3,51 - 4,50 = dobry (4)
  powyżej 4,51 = bardzo dobry (5)
 4. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 1.
 5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3, o jeden stopień, jeżeli student z pracy dyplomowej (jeśli była wymagana na danym kierunku studiów) lub egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre oraz w ciągu ostatnich dwóch lat studiów uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów z ocenami bardzo dobrymi i dobrymi.

IX. Postanowienia końcowe »

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ