strona główna > studia > regulamin studiów > nagrody i wyróżnienia

Regulamin Studiów Akademii Medycznej w Gdańsku

VI. Urlopy

§ 29

 1. Student może uzyskać urlop od zajęć w Uczelni:
  1. w przypadku długotrwałej choroby,
  2. w związku z urodzeniem dziecka lub opieką nad nim,
  3. w związku z delegowaniem na zagraniczne studia specjalistyczne lub praktykę,
  4. z przyczyn socjalnych,
  5. w przypadku innych ważnych okoliczności.
 2. Dziekan określa wymaganą dokumentację do udzielenia urlopu, długość trwania urlopu, a udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
 3. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowanego zakończenia studiów.

§ 30

 1. Urlopu udziela Dziekan na podstawie przedstawionej na piśmie i odpowiednio uzasadnionej oraz udokumentowanej prośby studenta. W razie wątpliwości udzielenia urlopu z przyczyn określonych w § 29 ust.1 pkt 1, Dziekan może powołać komisję złożoną z lekarzy - nauczycieli akademickich Uczelni i zasięgnąć ich opinii.
 2. Odpowiednio udokumentowana prośba studenta o udzielenie urlopu, o którym mowa w § 29 ust. 1-3, powinna być złożona do Dziekana nie później niż w ciągu 14 dni od powstania okoliczności uzasadniających prośbę.
 3. Urlop, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt. 3, może być udzielony jedynie w przypadku delegowania studenta przez Uczelnię na studia za granicę (na czas określony, tj. na okres roku studiów / semestru) lub na praktykę zagraniczną, wynikającą z programu studiów na danym kierunku.
 4. W całym okresie studiów student może otrzymać roczny urlop dwa razy, chyba, że przyczyną urlopu jest długotrwała lub powtarzająca się choroba albo wyjątkowo ważne okoliczności losowe.
 5. Przyczyna udzielenia urlopu, o którym mowa w § 29 ust. 1 powinna być każdorazowo podana w karcie urlopowej.
 6. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej określonego odrębnymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach Dziekan, w porozumieniu z organami samorządu studenckiego, może wyrazić zgodę na korzystanie z prawa do pomocy materialnej.
 7. W trakcie urlopu (za wyjątkiem urlopów z przyczyn zdrowotnych) student może, za zgodą Dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów na zasadach obowiązujących wszystkich studentów.

VII. Nagrody i wyróżnienia »

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ