strona główna > studia > regulamin studiów > urlopy

Regulamin Studiów Akademii Medycznej w Gdańsku

V. Zaliczenie roku studiów

§ 15

 1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
 2. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich kontrolowanych zajęć dydaktycznych i praktyk przewidzianych w planie studiów danego roku oraz uzyskanie, co najmniej dostatecznej oceny ze wszystkich egzaminów przewidzianych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, co warunkuje uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
 3. Dla uzyskania zaliczenia roku studiów student zobowiązany jest przedłożyć Dziekanowi indeks, karty okresowych osiągnięć studenta, dzienniczek praktyk oraz potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką i, o ile jest to na danym roku wymagane, obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich (w tym szczepień) - najpóźniej do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego. Niespełnienie tego warunku spowoduje niedopuszczenie studenta do zajęć następnego roku.

§ 16

 1. Zaliczenie zajęć jest stwierdzeniem uczęszczania i aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny prac objętych tymi zajęciami. Ostateczne zaliczenie zajęć potwierdza się podpisem w indeksie.
 2. Zaliczenia zajęć dokonuje kierownik dydaktyczny przedmiotu lub, za zgodą Dziekana, upoważniona przez niego osoba.
 3. Zaliczenie wraz z terminem poprawkowym musi nastąpić przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Kierownik dydaktyczny przedmiotu powinien umożliwić studentowi poprawienie w dwóch terminach poprawkowych oceny niedostatecznej ze sprawdzianu zaliczeniowego, o ile ta nie jest średnią ocen z całego okresu trwania przedmiotu na danym roku. O ile student zakwestionuje prawidłowość sprawdzianu w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyniku, Dziekan może zarządzić przeprowadzenie sprawdzianu komisyjnego, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla egzaminów.

§ 17

 1. Student ma prawo wglądu do każdej swojej ocenianej pracy pisemnej lub do karty odpowiedzi w przypadku testów w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od dnia ogłoszenia wyników.
 2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu w sesji zimowej i letniej jest spełnienie obowiązków określonych w Regulaminie dydaktycznym danego przedmiotu.

§ 18

 1. Uczelnia stosuje następującą skalę ocen, która oparta jest na procentowym wyniku uzyskanym przez studenta, w którym:
  • Celujący 6,0 odpowiada uzyskaniu co najmniej 95% prawidłowych odpowiedzi i wykazaniem się ponad obowiązującym poziomem wiedzy
  • Bardzo dobry 5,0 odpowiada ≥ 90 a <95% prawidłowych odpowiedzi
  • Ponad dobry 4,5 odpowiada ≥ 85 a < 90% prawidłowych odpowiedzi
  • Dobry 4,0 odpowiada ≥ 80 a < 85% prawidłowych odpowiedzi
  • Dość dobry 3,5 odpowiada ≥ 70 a <80% prawidłowych odpowiedzi
  • Dostateczny 3,0 odpowiada ≥ 60 a <70% prawidłowych odpowiedzi
  • Niedostateczny 2,0 odpowiada < 60% prawidłowych odpowiedzi
 2. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej oceny rocznej oraz średniej arytmetycznej za okres studiów uwzględnia się oceny uzyskane z przedmiotów kończących się wyłącznie egzaminem. Pod uwagę bierze się tylko pozytywne oceny końcowe. Średniej ocen nie obliczamy dla roku niezaliczonego.
 3. Średnią ocen obliczoną do 3 (trzech) miejsc po przecinku zaokrąglamy do miejsca 2 (drugiego) po przecinku - zgodnie z zasadą: ≥5 - do góry, <5 - do dołu.

§ 19

 1. Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zatwierdza Dziekan na wniosek opiekuna roku i kierowników dydaktycznych przedmiotów.
 2. W przypadku, gdy okresem zaliczeniowym egzaminu jest sesja ciągła obejmująca rok lub kilka lat studiów, egzamin można zdawać w terminie ustalonym z egzaminatorem, w jej obrębie.
 3. Dziekan może ustalić termin egzaminu z danego przedmiotu w okresie innym niż przewidziany dla sesji egzaminacyjnej.

§ 20

 1. Egzamin może składać się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust.1, do zaliczenia egzaminu wymagane jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny z każdej części. Ocena końcowa powinna stanowić wypadkową obu ocen, a sposób jej obliczania powinien zostać podany w regulaminie dydaktycznym przedmiotu.
 3. W ciągu jednego dnia student może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
 4. Student, który uzyskał w cyklu nauczania danego przedmiotu średnią ocenę dobrą lub więcej może być zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu z wpisaniem odpowiedniej oceny. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki prowadzącej zajęcia.

§ 21

 1. Egzaminy przeprowadzają profesorowie lub doktorzy habilitowani wykładający dany przedmiot.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może w danym roku akademickim upoważnić profesorów lub innych nauczycieli akademickich, również takich, którzy nie wykładają danego przedmiotu, do przeprowadzenia egzaminu.

§ 22

 1. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych w harmonogramie sesji.
 2. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych z każdego przedmiotu.
 3. Nie zgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z utratą jednego terminu egzaminacyjnego i uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie powinno być złożone u egzaminatora najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach w ciągu trzech dni po terminie egzaminu.
 4. W przypadku uznania przez egzaminatora, że nie zgłoszenie się studenta na egzamin jest usprawiedliwione, egzaminator wyznacza nowy termin egzaminu, jednak nie później niż do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego. Egzamin ten traktuje się jako składany we właściwym terminie.
 5. W przypadku dłuższej choroby studenta bądź innych wypadków losowych Dziekan może wyznaczyć studentowi indywidualne terminy egzaminów, również poza sesją egzaminacyjną.

§ 23

 1. W przypadku, jeśli student kwestionuje prawidłowość przeprowadzenia egzaminu, ma prawo w ciągu dwóch dni od daty udostępnienia prac przez egzaminatora złożyć wniosek do Dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Dziekan po uznaniu zasadności wniosku zarządza egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w ciągu trzech dni od daty złożenia wniosku.
 2. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty odbytego egzaminu.
 3. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, złożoną z przewodniczącego komisji, którym jest Dziekan lub Prodziekan, egzaminatora, drugiego specjalisty z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, nie pozostającego w stosunku służbowym z egzaminatorem, opiekuna roku oraz przedstawiciela organów samorządu studenckiego z głosem doradczym. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca studenta.

§ 24

W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku studiów Dziekan wydaje decyzję o:

 1. zezwoleniu na powtarzanie roku studiów,
 2. warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na następnym roku akademickim,
 3. skreśleniu z listy studentów.

§ 25

 1. Dziekan może zezwolić na powtarzanie roku studiów wyłącznie na wniosek studenta.
 2. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie roku nie więcej niż raz w okresie studiów chyba, że przyczyną powtórnego nie zaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane.
 3. Student powtarzający rok studiów może, za zgodą kierownika dydaktycznego przedmiotu, uzyskać zaliczenie z przedmiotu, z którego w poprzednim roku otrzymał ocenę co najmniej dostateczną. Decyzja taka powinna być podjęta na początku roku akademickiego i zgłoszona do dziekanatu w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.
 4. Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika dydaktycznego przedmiotu, może studentowi powtarzającemu dany rok studiów zezwolić na branie udziału w niektórych zajęciach następnego roku i przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów. Zezwolenie może dotyczyć przedmiotu będącego kontynuacją z roku poprzedniego, pod warunkiem zaliczenia pierwszej części przedmiotu w poprzednim roku.
 5. Przedmiot, o którym jest mowa w ust. 4 staje się przedmiotem powtarzanego roku, a przy jego zaliczeniu obowiązują zasady jak dla innych zaliczeń i egzaminów.
 6. Student może powtórzyć rok studiów z powodu niezadowalających wyników w nauce za odpłatnością obowiązującą na danym kierunku na studiach niestacjonarnych w wysokości ustalonej przez Senat płatną zgodnie z harmonogramem płatności obowiązującym w danym roku akademickim. Odpłatność za powtarzanie roku zależy od liczby powtarzanych przedmiotów i obliczana jest poprzez przemnożenie liczby punktów ECTS przyznanych dla określonego przedmiotu przez wartość punktu ECTS dla danego kierunku studiów. Ta ostatnia obliczana jest przez podzielenie wysokości opłat za studia niestacjonarne na określonym kierunku ustalonej przez Rektora Uczelni nie później niż na 5 miesięcy przed początkiem roku akademickiego przez wartość 60.
 7. Student, który rezygnuje ze studiów w trakcie powtarzania roku nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru, może na wniosek złożony do Rektora uzyskać zwrot wniesionej opłaty za powtarzanie. W pozostałych wypadkach rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.
 8. Student, który wniósł opłatę semestralną za powtarzanie roku, a następnie został skreślony z listy studentów do końca drugiego miesiąca danego semestru, może na swój wniosek złożony do Rektora w ciągu 14 dni od skreślenia, uzyskać zwrot 1/2 opłaty za semestr. W pozostałych przypadkach skreśleń opłata nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku uzyskania urlopu dziekańskiego wniesiona wpłata, uzupełniona o ewentualny jej wzrost, zostaje przeniesiona na rok następny.

§ 26

 1. Student może ubiegać się o warunkowy wpis na rok następny z przeniesieniem niezaliczonych przedmiotów jednosemestralnych na kolejny rok akademicki, pod warunkiem przedstawienia na piśmie planu zajęć umożliwiającego jego odrobienie potwierdzonego przez opiekuna roku. Przy warunkowym przeniesieniu przedmiotu na kolejny rok studentowi przysługuje prawo regulaminowej liczby zaliczeń, przy czym nie zaliczenie przedmiotu spowoduje zakwalifikowanie studenta do powtarzania roku, na który uzyskał warunkowy wpis. Za warunkowo przeniesiony przedmiot student musi wnieść opłatę w wysokości obliczanej według zasad jak w paragrafie 25 ust. 6. Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie powinien być brany pod uwagę dotychczasowy przebieg studiów danego studenta, tj. osiągane przez niego wyniki w nauce.
 2. Wpis warunkowy nie może obejmować więcej niż dwóch przedmiotów.
 3. Wpis warunkowy nie może być udzielony studentowi powtarzającemu rok studiów.
 4. W przypadku przedmiotów zakończonych egzaminem zezwolenie na bezpłatne warunkowe podjęcie studiów na następnym roku może otrzymać student, który z powodu choroby lub innych ważnych okoliczności losowych nie wykorzystał przysługujących mu terminów.
 5. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, Dziekan ustala termin zdania zaległych egzaminów. Egzaminy te powinny zostać przeprowadzone w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach kontrolowanych następnego semestru. Jeżeli student nie zda zaległych egzaminów w wyznaczonym terminie, Dziekan wydaje decyzję o cofnięciu studenta na rok, z którego uzyskał warunek oraz decyzję powtórzenia nie zaliczonego roku studiów lub o skreśleniu z listy studentów.

§ 27

 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1. nie podjęcia studiów,
  2. rezygnacji ze studiów,
  3. nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego
  4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni
 2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce,
  2. nie uzyskania zaliczenia roku studiów i nie uzyskania warunkowego wpisu na następny rok studiów albo zezwolenia na powtarzanie roku,
  3. nie wniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.

§ 28

 1. Osoba, która została skreślona z listy studentów Uczelni z powodu złych postępów w nauce może uzyskać zezwolenie na ponowne podjęcie studiów w Uczelni tylko jeden raz.
 2. Student skreślony z listy studentów w innej uczelni nie może ubiegać się o wznowienie studiów w Uczelni.
 3. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów Uczelni na pierwszym roku studiów następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia w Uczelni.
 4. Student roku drugiego lub wyższego, który przerwał studia lub został skreślony z listy studentów z powodu niedostatecznych postępów w nauce ma prawo ubiegać się o ich wznowienie po:
  1. złożeniu egzaminów reaktywacyjnych na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego z wynikiem co najmniej dostatecznym z dwóch wyznaczonych przez Dziekana przedmiotów ujętych w planie studiów poprzedniego roku. Zdającemu przysługuje jeden termin egzaminacyjny.
  2. przedłożeniu indeksu i aktualnego świadectwa zdrowia oraz wniesieniu jednorazowej opłaty za przeprowadzenie egzaminów reaktywacyjnych.
 5. Jeżeli przerwa w studiach trwała trzy lub więcej lat, to osobę wznawiającą studia należy skierować na rok poprzedzający ten, z którego student został skreślony.
 6. O ponownym przyjęciu na studia osób spełniających warunki określone w ust. 4 decyduje Dziekan.
 7. Ponowne przyjęcie na studia może nastąpić tylko z początkiem nowego roku akademickiego.
 8. Osoba wznawiająca studia ma obowiązek wniesienia opłaty za rok, na który została przywrócona, zgodnie z wysokością odpłatności ustalonej dla studiów niestacjonarnych na danym kierunku.
 9. Student, który w okresie studiów przed skreśleniem z listy studentów powtarzał rok z powodu niedostatecznych wyników w nauce, nie może zostać ponownie skierowany na powtarzanie roku w przypadku osiągania niedostatecznych wyników w nauce w okresie studiów po ich wznowieniu.

VI. Urlopy »

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ