strona główna > studia > regulamin studiów > prawa i obowiązki studentów

Regulamin Studiów Akademii Medycznej w Gdańsku

III. Prawa i obowiązki studentów

§ 8

Student ma prawo do:

 1. rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni jak również pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 2. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w badaniach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,
 3. uzyskiwania nagród i wyróżnień,
 4. studiowania według indywidualnej organizacji toku studiów na zasadach ustalonych przez Dziekana,
 5. otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 6. ochrony zdrowia i opieki lekarskiej, według obowiązujących przepisów,
 7. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 8. uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów,
 9. zgłaszania do władz Uczelni postulatów i wniosków dotyczących funkcjonowania Uczelni, szczególnie w zakresie spraw związanych z kształceniem,
 10. wpływania na życie Uczelni poprzez samorząd studencki,
 11. podejmowania pracy zarobkowej; praca ta nie może jednak zwalniać studenta od prawidłowego realizowania obowiązków wobec Uczelni,
 12. odbycia części studiów przewidzianych w programie nauczania i planie studiów w innej uczelni krajowej jak i zagranicznej, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 9

Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Uczelnia oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.

W szczególności student obowiązany jest do:

 1. zdobywania wiedzy i umiejętności w celu przygotowania się do pracy zawodowej,
 2. aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych i wypełniania innych obowiązków przewidzianych w planie studiów,
 3. dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni,
 4. przestrzegania zasad etyki i deontologii,
 5. przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 6. poszanowania mienia Uczelni,
 7. nie używania i nie rozprowadzania wszelkiego typu środków odurzających oraz alkoholu na terenie Uczelni,
 8. noszenia na wszystkich zajęciach identyfikatorów ze zdjęciem.

§ 10

Za naruszenie przepisów prawa lub niewypełnienie obowiązków określonych w Regulaminie student ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Ustawie oraz w odrębnych przepisach.

§ 11

 1. W uzasadnionych przypadkach student może przenieść się z innej uczelni do Uczelni za zgodą właściwych Dziekanów. Student jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości wynikających z różnic programowych studiów. Warunki, termin i formę uzupełnienia przez studenta zaległości określa Dziekan.
 2. W przypadku zmiany kierunku studiów, trybu studiów lub przeniesienia z innej szkoły wyższej, za każdy przedmiot realizowany przez studenta w wyniku wyrównywania różnic programowych, student uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości ustalonej w rozporządzeniu Rektora.
 3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego, po zaliczeniu przez studenta roku studiów. Formalności z tym związane zakończyć się muszą do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego.
 4. Student może, za zgodą właściwych Dziekanów, zmienić kierunek studiów lub studiować równolegle poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki albo dowolne przedmioty także w innych szkołach, o ile wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na podstawowym kierunku.
 5. Student wymieniony w ust. 4 jest zobowiązany do spełnienia warunków przyjęć do Uczelni na określony kierunek. Dotyczy to także studentów innych uczelni zamierzających podjąć studia na Uczelni, na drugim kierunku studiów.
 6. W przypadku niewypełnienia przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na podstawowym kierunku, jak również w przypadku niedostatecznych postępów w nauce na drugim kierunku studiów - Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie na drugim kierunku.
 7. W przypadku nie zaliczenia przez studenta studiującego równolegle na dwóch kierunkach studiów, roku lub semestru z powodu długotrwałej choroby lub ważnych okoliczności losowych odpowiednio uzasadnionych, może on uzyskać zgodę na powtarzanie roku (semestru) równocześnie na obu kierunkach studiów.
 8. Student, który nie zaliczył roku studiów (semestru) na drugim kierunku z powodu niedostatecznych wyników w nauce, nie powinien być kierowany na powtarzanie roku (semestru), lecz skreślony z listy studentów drugiego kierunku studiów.
 9. Dziekan może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na przeniesienie na inny kierunek studiów, pod warunkiem, że student podczas rekrutacji spełnił kryteria przyjęć wymagane na kierunku, na który zamierza się przenieść, jak również pozwalają na to przeniesienie standardy kształcenia określone dla tego kierunku.
 10. Zmiana kierunku studiów, o której mowa w ust. 9, może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego, po zaliczeniu przez studenta roku studiów. Dziekan określa warunki, termin i sposób wyrównania zaległości wynikających z różnic planów i programów studiów.
 11. Student, który podjął studia za granicą nie może przenieść się do Uczelni bez spełnienia kryteriów rekrutacyjnych.

§ 12

 1. Student obowiązany jest przed rozpoczęciem roku akademickiego dokonać wpisu na odpowiedni rok studiów.
 2. Student przedkłada Dziekanowi indeks celem:
  1. zaliczenia wszystkich zajęć kontrolowanych, egzaminów, praktyk i innych rygorów przewidzianych planem roku studiów, bądź
  2. uzyskania decyzji o powtarzaniu roku studiów, bądź
  3. uzyskania decyzji o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na następnym roku.
 3. Student przyjęty na pierwszy rok studiów przedkłada podpisany tekst ślubowania studenckiego (§ 1 ust. 1) oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i stosowania przepisów regulaminu studiów.

§ 13

Student zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie odpowiedni dla kierunku kształcenia Dziekanat i Dział Socjalno-Bytowy Studentów o zmianie stanu cywilnego, nazwiska, adresu, a także o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej.

IV. Media elektroniczne w Uczelni »

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ