strona główna > studia > regulamin studiów > tok studiów

Regulamin Studiów Akademii Medycznej w Gdańsku

II. Tok studiów

§ 2

Studia prowadzone są według planów studiów oraz programów nauczania ustalonych przez Uczelnię w trybie określonym w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "Ustawą" w oparciu o standardy nauczania opracowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

§ 3

 1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz od 1 września do 31 sierpnia dla studiów niestacjonarnych prowadzonych w tzw. trybie zaocznym.
 2. Rok akademicki obejmuje:
  1. semestr zimowy,
  2. semestr letni

  oraz okres od zakończenia semestru letniego do początku semestru zimowego, przeznaczony na przewidziane planem studiów: praktyki, wakacje letnie oraz poprawkową sesję egzaminacyjną.

 3. Semestr zimowy obejmuje:
  1. okres zajęć szkolnych,
  2. zimową sesję egzaminacyjną (jeżeli jest przewidziana w planie studiów),
  3. okres wakacji zimowych i przerwę semestralną.
 4. Semestr letni obejmuje:
  1. okres zajęć szkolnych,
  2. wakacje wiosenne,
  3. letnią sesję egzaminacyjną.
 5. Sesje egzaminacyjne trwają łącznie nie krócej niż sześć tygodni, w tym letnia sesja egzaminacyjna nie krócej niż trzy tygodnie.
 6. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor i podaje do wiadomości nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 7. Rektor może w razie potrzeb organizacyjnych zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach zajęć.

§ 4

 1. Na studiach niestacjonarnych oraz studiach prowadzonych w języku angielskim wysokość opłaty za studia dla nowoprzyjętych studentów na dany rok akademicki ustala Rektor i podaje do wiadomości nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. W ciągu roku akademickiego wysokość ustalonej opłaty nie może ulec zmianie.
 3. Warunki odpłatności za studia, o których mowa w ust. 1., określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią a studentem.

§ 5

 1. Program nauczania i plan studiów uchwala Rada Wydziału na podstawie wniosku złożonego przez Komisję Rady Wydziału ds. Planów i Programów Studiów.
 2. Plan studiów oraz szczegółowe rozkłady zajęć przedstawiane są co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 3. Regulaminy dydaktyczne określające warunki zaliczenia przedmiotu, terminy i formy kolokwiów, warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych, tryb zwolnień z egzaminów i zaliczeń oraz formy i terminy egzaminu i zaliczenia określa kierownik dydaktyczny przedmiotu, w porozumieniu z Dziekanem i właściwym organem samorządu studenckiego i podaje go do wiadomości studentów (wraz z zamieszczeniem go w Extranecie) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego (semestru).
 4. Uczestnictwo w zajęciach uwzględnianych w planach studiów jest obowiązkowe. Obecność studenta na ćwiczeniach, seminariach, lektoratach i zajęciach laboratoryjnych jest kontrolowana.
 5. Prorektor ds. Dydaktyki lub Dziekan może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach kontrolowanych. Kierownik jednostki organizacyjnej powinien umożliwić odrobienie zajęć w terminie i formie dogodnej dla studenta.

§ 6

 1. Opiekunowie lat studiów i ich zastępcy w Uczelni są powoływani przez Dziekana Wydziału spośród nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym roku, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego.
 2. Reprezentantem interesów roku jest starosta roku lub jego zastępca, wybierani co roku zgodnie z regulaminem Uczelnianego Samorządu Studenckiego.
 3. Opiekun roku:
  1. służy studentom radą i pomocą we wszystkich sprawach związanych z tokiem studiów,
  2. zobowiązany jest do ustalenia podziału roku na grupy studenckie na podstawie liczebności grup na poszczególnych zajęciach ustalanej przez Prorektora ds. dydaktyki na wniosek Dziekanów wydziałów, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, podawanej do wiadomości najpóźniej do dnia 30 kwietnia,
  3. przygotowuje, wspólnie ze starostą roku, przy współudziale zainteresowanych studentów, szczegółowy rozkład zajęć dla danego roku, współpracuje z Dziekanem, oraz kierownikami dydaktycznymi przedmiotów nauczanych na danym roku,
  4. inicjuje spotkania (co najmniej raz w semestrze) reprezentantów studentów z Prodziekanem i Kierownikami zespołów dydaktycznych w celu omówienia realizacji programu nauczania,
  5. uczestniczy w egzaminach komisyjnych.
 4. Szczegółowe obowiązki opiekuna roku ustala Dziekan.

§ 7

 1. W odniesieniu do studentów:
  1. szczególnie uzdolnionych,
  2. będących członkami sportowej kadry narodowej,
  3. osobiście wychowujących dzieci,
  4. niepełnosprawnych,

  oraz w innych przypadkach, decyzją Dziekana - dopuszcza się możliwość indywidualnego toku studiów, co nie powinno wpłynąć na przedłużenie studiów.

 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Dziekan ma prawo - na podstawie przedstawionej na piśmie i odpowiednio uzasadnionej oraz udokumentowanej prośby studenta - wyznaczyć studentowi indywidualny tok studiów (ITS), obejmujący plan studiów, zaliczeń, egzaminów i praktyk poza harmonogramem i sesją przewidzianymi dla grupy studenckiej, uwzględniając możliwości jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne.
 3. Rozkład zajęć oraz terminy egzaminów, zaliczeń i praktyk dla studiujących indywidualnym tokiem studiów zatwierdza Dziekan w porozumieniu z kierownikami dydaktycznymi przedmiotów.
 4. Indywidualny rozkład zajęć winien obejmować wszystkie przewidziane ramowym planem zajęcia oraz egzaminy i zaliczenia.
 5. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnego toku studiów lub braku postępów w nauce Dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

III. Prawa i obowiązki studentów »

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ