strona główna > studia > regulamin studiów > przepisy ogólne

Regulamin Studiów Akademii Medycznej w Gdańsku

I. Przepisy ogólne

§ 1

  1. Przyjęcie w poczet studentów Akademii Medycznej w Gdańsku, zwanej dalej "Uczelnią", następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia przed Rektorem lub Dziekanem ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.
  2. Student otrzymuje legitymację studencką, indeks oraz identyfikator. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.
  3. Warunki i tryb przyjęcia na studia w Uczelni określa Senat.
  4. Zwierzchnikiem ogółu studentów Uczelni jest Rektor, a zwierzchnikiem studentów określonego wydziału - Dziekan.
  5. Reprezentantem ogółu studentów są organy samorządu studenckiego.
  6. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem jest Rektor.

II. Tok studiów »

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ