O centrum

 Sieć  komputerowa  AMG

 Regulamin  sieci  komputerowej

 Informacje dla  użytkowników  sieci

 Najczęściej  zadawane  pytania (FAQ)

 Internet w  Akademikach i  Hotelach  Asystenckich

 Kontakt
REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasięg oraz zasady funkcjonowania Sieci Komputerowej Akademii Medycznej w Gdańsku.
 2. Sieć Komputerowa AMG, zwana dalej "SK AMG" służy środowisku naukowemu, badawczemu i akademickiemu Akademii Medycznej w Gdańsku w zakresie wymiany informacji intelektualnej oraz wspomagania zarządzania uczelnią.
 3. SK AMG jest dołączona do Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK)i wobec powyższego podlega przepisom zawartym w regulaminach TASK, które mają zastosowanie w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem.
 4. SK AMG obejmuje swym zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne uczelni i związanych z nią szpitali klinicznych niezależnie od ich lokalizacji.
 5. Osobami uprawnionymi do korzystania z SK AMG są pracownicy AMG, uczestnicy studiów doktoranckich, studenci, pracownicy i studenci innych uczelni (krajowych i zagranicznych) odbywający staże, praktyki i prowadzący badania naukowe w AMG oraz inne osoby w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Użytkownikiem SK AMG jest każda osoba uprawniona w rozumieniu pkt. 5 korzystająca z komputera lub terminala podłączonego do sieci.
 7. Zasady rozliczania kosztów związanych z eksploatacją SK AMG określają odrębne przepisy.

§ 2 Elementy sieci uczelnianej

 1. Struktura fizyczna SK AMG obejmuje:
  • szkielet sieci, czyli tor światłowodowy łączący poszczególne budynki uczelni i szpitali klinicznych,
  • sieci wewnętrzne, czyli elementy instalacji (kable, gniazda) wewnątrz budynków,
  • węzły komunikacyjne szkieletowe, w skład, których wchodzi osprzęt światłowodowy i urządzenia aktywne,
  • węzły komunikacyjne wewnątrz budynkowe, w skład których wchodzą urządzenia aktywne i osprzęt, rozprowadzające sygnał wewnątrz budynków.
  • Węzeł komunikacyjny może być zlokalizowany w pomieszczeniach nie będących własnością Akademii Medycznej.
  • Sieci lokalne są to fragmenty SK AMG zlokalizowane w jednym lub kilku budynkach, obejmujące komputery wraz z infrastrukturą komunikacyjną pojedynczej jednostki organizacyjnej AMG, w rozumieniu Struktury Organizacyjnej AMG lub kilka współpracujących jednostek organizacyjnych.
  • Ogólnouczelniane serwery kont i usług sieciowych, są to komputery przeznaczone do prowadzenia kont użytkowników SK AMG i usług sieciowych (WWW, ftp, DNS, DHCP).

§ 3 Zarządzanie i rozbudowa sieci

 1. Nadzór techniczny nad eksploatacją torów światłowodowych sprawuje Dział Inwestycyjno-Remontowy AMG. Nadzór nad elementami instalacyjnymi wewnątrz budynków sprawują działy techniczne odpowiednich jednostek, zgodnie z zakresem swoich kompetencji.
 2. Nadzór nad pracą SK AMG sprawuje Zespół ds. Informatyzacji w imieniu, którego występuje Główny Specjalista ds. Informatyzacji AMG podległy bezpośrednio Kanclerzowi AMG.
 3. Centrum zarządzania SK AMG, zwane dalej Centrum Komputerowym AMG, podlega administracji wyznaczonych pracowników Zespołu ds. Informatyzacji, zwanych dalej administratorami SK AMG.
 4. Wyłącznie upoważnieni administratorzy SK AMG mają prawo zmieniać konfigurację urządzeń w węzłach komunikacyjnych.
 5. Nadzór nad sieciami lokalnymi w rozumieniu § 2, p.3. sprawują wyznaczeni przez kierowników jednostek administratorzy sieci lokalnych, czyli osoby odpowiedzialne za eksploatację sieci lokalnych oraz kontakty z administratorami SK AMG.
 6. Włączanie do węzłów nowych sieci lokalnych musi być konsultowane z administratorami SK AMG, w celu uzgodnienia miejsca włączenia, odpowiedniej konfiguracji sprzętowej węzła, oraz prawidłowego skonfigurowania urządzeń sieciowych.
 7. Podłączenie nowych abonentów (pojedyncze gniazda lub sieci lokalne) może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej opinii Głównego Specjalisty ds. Informatyzacji AMG.
 8. Niedozwolone jest wykonywanie, bez uzgodnienia z administratorami SK AMG czynności mogących zakłócić pracę sieci takich jak:
  • odłączanie zasilania urządzeń sieciowych (wyłączając awarie zasilania),
  • zmiana konfiguracji węzła, portów urządzeń,
  • dołączanie nowych sieci lokalnych lub pojedynczych gniazd,
  • zmiana konfiguracji na urządzeniach współpracujących bezpośrednio z węzłem sieci AMG.

§ 4 Zarządzanie domeną

 1. Główną domeną internetową Akademii jest amg.gda.pl, co oznacza, że ogólne strony uczelni oraz strony jednostek organizacyjnych Akademii są adresowane wyłącznie przez tę domenę.
 2. Rejestracji nazw w domenie amg.gda.pl dokonuje administrator serwera WWW na pisemny wniosek uprawnionej osoby po zasięgnięciu opinii u Głównego Specjalisty ds. Medycznych Projektów Sieciowych
 3. Prawo do wnioskowania o rejestrację nazw w domenie amg.gda.pl mają wyłącznie: Rektor, Kanclerz, dziekani, kierownicy jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.
 4. Rejestracja nazw poza domeną amg.gda.pl może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Rektora.

§ 5 Strony WWW

 1. Jednostką odpowiedzialną za zawartość strony głównej WWW AMG jest Główny Specjalista ds. Medycznych Projektów Sieciowych podległy bezpośrednio Rektorowi.
 2. Główny Specjalista ds. Medycznych Projektów Sieciowych sprawuje nadzór nad formą i zawartością głównych stron WWW, jednostek organizacyjnych AMG, a w szczególności:
  • ustala zakres informacji, która musi zostać umieszczona na każdej głównej stronie WWW jednostki organizacyjnej AMG,
  • przeprowadza przeglądy wszystkich istniejących stron głównych w sieciach lokalnych SK AMG i przekazuje administratorom sieci lokalnych odpowiednie wnioski i zalecenia,
  • kontroluje zawartość formalną stron WWW.
 3. Warunki techniczne utrzymywania strony WWW określa administrator ogólnouczelnianego serwera WWW.
 4. Strony WWW użytkowników służą do celów edukacyjnych i naukowych, a w przypadku jednostek organizacyjnych i organizacji do celów zgodnych z ich działalnością statutową.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści umieszczane na jego stronie WWW.
 6. Sieci lokalne mogą utrzymywać własne strony WWW na serwerach innych niż serwery ogólnouczelniane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko za zgodą Rektora.

§ 6 Konta pocztowe

 1. Konto pocztowe jest to adres poczty elektronicznej identyfikowany jednoznacznie z użytkownikiem i oznacza zarejestrowane uprawnienie do pracy na jednym z serwerów w SK AMG.
 2. Skrzynka pocztowa związana jest jednoznacznie z kontem, dla którego została utworzona i stanowi wydzielone miejsce na serwerze pocztowym uczelni.
 3. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kont na serwerach ogólnouczelnianych są administratorzy SK AMG.
 4. Konto użytkownika w SK AMG otrzymać może każda osoba uprawniona w rozumieniu punktu 5 § 1.
 5. Konta użytkowników zakładają administratorzy SK AMG wyłącznie na podstawie pisemnych wniosków podpisanych przez Kierownika Jednostki, a w przypadku studentów, podpisanych przez Kierownika Dziekanatu. Konta organizacji studenckich i samorządowych prowadzi się na ich wniosek zaakceptowany przez Rektora lub Dziekana.
 6. Konto pocztowe może być wykorzystane wyłącznie do działalności edukacyjnej, naukowej, administracyjnej, lub w przypadku jednostek organizacyjnych i organizacji, do innych celów zgodnych z ich statutem. Niedopuszczalne jest wykorzystanie konta do celów komercyjnych, reklamowych, politycznych itp. oraz do rozpowszechniania treści i obrazów godzących w dobre imię uczelni lub sprzecznych z obowiązującym prawem.
 7. Konto użytkownika wykorzystywane niezgodnie z ust. 6 jest blokowane przez administratora SK AMG. O fakcie zablokowania konta użytkownika powiadamiany jest przełożony użytkownika (w przypadku studenta - Dziekan). Po wyjaśnieniu sprawy przełożony użytkownika (Dziekan) podejmuje decyzję o odblokowaniu lub likwidacji konta.
 8. Zasady prowadzenia kont użytkowników na serwerach w sieciach lokalnych SK AMG określone są w regulaminach tych sieci.
 9. Konta i skrzynki likwidowane są przez administratorów SK AMG w następujących przypadkach:
  • na wniosek właściciela konta,
  • na wniosek przełożonego właściciela konta,
  • z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy lub ukończenia studiów.
 10. Użytkownicy mają obowiązek odczytywać zawartość skrzynki pocztowej przynajmniej raz w miesiącu i usuwać niezwłocznie niepotrzebne wiadomości. Obowiązek okresowego przeglądania skrzynki nie dotyczy okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Po tym okresie administratorzy mają prawo usunąć zawartość skrzynki.

§ 7 Prawa i obowiązki administratora SK AMG

 1. Do głównych zadań administratorów SK AMG należy:
  • prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń aktywnych;
  • podłączanie nowych abonentów do SK AMG i konfiguracja urządzeń aktywnych;
  • przydział adresów, rejestracja domen abonentów SK AMG i prowadzenie serwerów nazw domenowych;
  • zakładanie i likwidacja kont internetowych użytkowników na zasadach określonych w § 6;
  • zarządzanie ogólnouczelnianymi serwerami usług internetowych, takich jak: serwery pocztowe, serwery ftp, WWW;
  • stała troska o bezpieczeństwo SK AMG ( w tym regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa) i zabezpieczanie jej przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń aktywnych i zasobów serwerów;
  • określanie zasad zewnętrznego dostępu do usług;
  • w miarę możliwości technicznych ograniczanie możliwości prowadzenia działań niezgodnych z obowiązującym prawem w szczególności Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
  • zapoznania z regulaminem SK AMG każdego nowo rejestrowanego użytkownika sieci.
 2. Administratorzy SK AMG mają obowiązek powiadomić administratora sieci lokalnej o nieprawidłowości jej wykorzystania.
 3. Administratorzy SK AMG mogą czasowo odłączyć od SK całą sieć lokalną lub poszczególne jej komputery, jeśli:
  • sieć lokalna nie ma administratora;
  • zasoby sieci są udostępniane osobom lub instytucjom trzecim;
  • zaniechano rejestracji komputerów włączonych do sieci lokalnej;
  • zarejestrowano komputery sieci lokalnej w innej domenie adresowej niż została jej przydzielona;
  • w sieci są prowadzone działania niezgodne z obowiązującym prawem (np. hakerstwo, nielegalne wykorzystywanie oprogramowania, rozpowszechnianie nieautoryzowanych plików z muzyką i filmami, itp.).
  • stwierdzono prowadzenie działań niezgodnych z niniejszym regulaminem.
  O fakcie odłączenia administratorzy obowiązani są powiadomić niezwłocznie Kanclerza AMG.
 4. Administratorzy zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących użytkowników sieci, a uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, a w szczególności informacji objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawie o ochronie danych osobowych.
 5. Administratorzy SK AMG nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • wadliwe funkcjonowanie systemu wynikające z przyczyn leżących poza ich zasięgiem (np. awarie łączy krajowych i międzynarodowych);
  • bezpieczeństwo danych przechowywanych w plikach znajdujących się poza serwerami, które powierzono ich opiece;
  • skutki wynikłe z uzyskania dostępu przez osoby trzecie do skrzynki pocztowej użytkownika, jeżeli dostęp spowodowany był zaniedbaniami ze strony użytkownika (brak hasła, udostępnienie hasła itp);
  • informacje oraz materiały pobrane z sieci ani skutki ich wykorzystania.

§ 8 Obowiązki administratora sieci lokalnej

 1. Do obowiązków administratora sieci lokalnej należy:
  • współpraca z administratorami SK AMG w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do zasobów sieci lokalnej;
  • rejestracja wszystkich komputerów sieci lokalnej w przydzielonej domenie adresowej i prowadzenie serwera nazw domenowych sieci lokalnej, jeżeli nie jest on prowadzony przez SK AMG;
  • rejestracja wszystkich kont użytkowników zakładanych na serwerze sieci lokalnej;
  • podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo sieci i eliminujących nieupoważniony dostęp do niej;
  • informowanie administratorów SK AMG o wszystkich przypadkach nieupoważnionego dostępu do sieci lokalnej i zabezpieczenie dowodów;
  • dbanie o stan węzła komunikacyjnego obejmującego sieć lokalną i pilnowanie by każda dokonywana w nim zmiana była konsultowana i zgłaszana administratorom SK AMG;
  • pilnowanie, by w sieci nie prowadzono działań niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych;
  • pilnowanie by przestrzegane były postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu użytkowania sieci lokalnej (o ile taki jest ustanowiony);
  • w przypadku ustanowienia regulaminu sieci lokalnej, pilnowanie by jej postanowienia nie były sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 9 Prawa i obowiązki użytkowników SK AMG

 1. Użytkownicy mają prawo do posiadania bezpłatnego konta na serwerach ogólnouczelnianych.
 2. Użytkownicy maja prawo do prowadzenia własnej strony WWW na serwerze ogólnouczelnianym w ramach swojego katalogu domowego.
 3. Użytkownicy SK AMG mają prawo do prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do sieci.
 4. Użytkownicy SK AMG mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów, które związane są z wymogami bezpieczeństwa lub efektywności eksploatacji tych systemów.
 5. Użytkownik SK AMG ponosi odpowiedzialność za naruszenia prywatności oraz nadużycia powstałe z jego winy (np. w wyniku udostępnienia hasła innym osobom).
 6. Użytkownik SK AMG nie ma prawa do:
  • odstępowania uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom (udostępniania hasła),
  • żądania zmiany hasła drogą telefoniczną,
  • wysyłania masowej poczty do losowych odbiorców (spamu),
  • rozpowszechniania w sieci nieautoryzowanych utworów muzycznych, filmów i oprogramowania,
  • prowadzenia działań mających na celu deszyfrację hasła, podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej w sieci,
  • prowadzenia innych działań sprzecznych z obowiązującym prawem lub godzących w dobre imię uczelni.
 7. W przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania regulaminu, użytkownik może zostać obciążony kosztami ich rekompensaty.


Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.