strona główna > aktualności > komunikaty
2007-11-30
Konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej


Akademia Medyczna w Gdańsku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Dział Naukowo-Organizacyjny
80-210 Gdańsk ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel. (58) 349-10-04; tel./fax (58) 349-10-54

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU OGŁASZA KONKURS NA FUNKCJĘ:

KIEROWNIKA KATEDRY i ZAKŁADU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym / Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. / i posiadają:
- co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
- znaczny dorobek naukowy oraz praktykę zawodową
- doświadczenie dydaktyczne

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:
  1. deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki zawarte w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. deklarację, że w razie wygrania konkursu - AM w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy,
  3. kwestionariusz osobowy
  4. życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
  5. autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
  6. spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukometrycznej (IF, KBN/MNiSW)
  7. informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej
  8. dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego
  9. odpis zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach
  10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Termin przyjmowania zgłoszeń - 28 grudnia 2007 r.
Przewidywany termin zakończenia konkursu - 31 stycznia 2008 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, na adres podany w nagłówku.STRONA GŁÓWNA     WSTECZ